fbpx

JURIDISCHE INFORMATIE

 

Artikel 1: Identificatie van de website
Artikel 2: Toegang tot de website
Artikel 3: Intellectuele-eigendomsrechten
Artikel 4 : Aansprakelijkheid
Artikel 5 : Hyperlinks
Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

 

Artikel 1: Identificatie van de website

De website froui.eu wordt gepubliceerd en publiekelijk beheerd door RODRIGUS Maxime en Jeffrey DELRONGE, met wie contact kan worden opgenomen op het volgende e-mailadres: commu@froui.eu.

Gastheer: OVH SAS is een dochteronderneming van OVH Groupe SAS, een vennootschap die is ingeschreven in het handelsregister van Lille onder nummer 537 407 926, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

 

Artikel 2: Toegang tot de website

De site froui.eu biedt gebruikers gratis toegang tot de volgende diensten:

De toegang tot de site is gratis voor alle gebruikers wereldwijd die toegang hebben tot het internet. Alle kosten voor de toegang tot de diensten (computerhardware, software, internetverbinding, enz.) zijn ten laste van de gebruiker.

 

Artikel 3: Intellectuele-eigendomsrechten

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door FRUZZION SPRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 52 Chaussée de Charleroi, bus 43, 1060 Sint-Gillis, België, inschrijvingsnummer BE 07 20 81 19 48.

Alle rechten voorbehouden aan FRUZZION SPRL. Deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd. Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen enkele inhoud mag worden gekopieerd, gewijzigd, vertaald, gereproduceerd of doorgegeven in welke vorm of op welke manier dan ook (fotokopie, opname of anderszins) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FRUZZION SPRL.

De gebruiker moet de voorafgaande toestemming van de site krijgen voor elke reproductie, publicatie of kopie van de verschillende materialen. De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van deze site uitsluitend voor privé-doeleinden te gebruiken; elk gebruik voor commerciële of promotionele doeleinden is strikt verboden. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de site, vormt een inbreuk in de zin van het wetboek van intellectuele eigendom. In overeenstemming met de wet op de intellectuele eigendom herinneren wij u eraan dat gebruikers die beschermde inhoud reproduceren, kopiëren of publiceren, de auteur en de bron moeten vermelden.

Alle handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen en elke andere vorm van intellectuele eigendom op deze site, met inbegrip van logo’s en frOUI namen, zijn eigendom van FRUZZION SPRL en worden beschermd door de wet. Elk gebruik van deze merken, handelsnamen, domeinnamen en elke andere vorm van intellectuele eigendom vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van FRUZZION SPRL.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site juist en up-to-date is, is FRUZZION SPRL niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden in de informatie op de site. Alle aankondigingen en verklaringen op deze site met betrekking tot marketingactiviteiten of financiële gegevens zijn louter intentieverklaringen en houden geen enkele verbintenis of aansprakelijkheid in van de kant van FRUZZION SPRL. FRUZZION SPRL kan de inhoud van haar site of de aangeboden producten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

De website froui.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor virussen die de computer of enig ander computermiddel kunnen infecteren als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of het downloaden van deze site door internetgebruikers. De website is niet verantwoordelijk in geval van overmacht of onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenissen van derden.

 

Artikel 5: Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en links naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden louter ter informatie verstrekt. Deze website en de informatie die het bevat zijn niet onder de controle of toezicht van FRUZZION SPRL en we hebben niet gecontroleerd deze website of de informatie die het bevat en geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de kwaliteit, wettigheid of volledigheid van de informatie die het bevat. Deze website valt niet onder dit privacybeleid en deze juridische verklaring. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website of de informatie die op deze website in het algemeen wordt verstrekt.

 

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit privacybeleid en de wettelijke kennisgeving worden geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met het Belgische recht.

De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot dit Privacybeleid en de Wettelijke Notitie.

Indien u vragen heeft over de toepassing van deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.